แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด         
               
  สถานะภาพ
         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
2. ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างัดเจน ถูกต้อง
4. สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
5. การแต่งกาย สุภาพ เหมาะสม
6. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงานทุกช่วงเวลาที่ท่านมาติดต่อ ขอรับบริการ
7. มีการให้บริการ ตามลำดับ ก่อน-หลัง
8. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
9. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
10. มีที่นั่งพัก สำหรับผู้มาติดต่อ
11. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
12. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
13. มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ