X
คู่มือการใช้งาน
X

แจ้งปัญหาการใช้งาน


มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 074-559304,086-4908961,086-4700370

เข้าสู่ระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
คำสั่งจังหวัด
๒๐๙๗/๒๕๖๕ ปกติ 27 มิ.ย. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
คำสั่งจังหวัด
๑๖๒๖/๒๕๖๕ ปกติ 25 พ.ค. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
คำสั่งจังหวัด
๑๖๒๐/๒๕๖๕ ปกติ 24 พ.ค. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
คำสั่งจังหวัด
๑๕๙๗/๒๕๖๕ ปกติ 23 พ.ค. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
คำสั่งจังหวัด
๑๕๙๑/๒๕๖๕ ปกติ 23 พ.ค. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
คำสั่งจังหวัด
๑๔๖๘/๒๕๖๕ ปกติ 10 พ.ค. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งจังหวัด
๑๔๖๕/๒๕๖๕ ปกติ 10 พ.ค. 65
ปกครองจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด
คำสั่งจังหวัด
๑๔๕๙/๒๕๖๕ ปกติ 9 พ.ค. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งจังหวัด
๑๔๖๐/๒๕๖๕ ปกติ 9 พ.ค. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งจังหวัด
๑๔๕๕/๒๕๖๕ ปกติ 9 พ.ค. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งจังหวัด
๑๔๕๓/๒๕๖๕ ปกติ 9 พ.ค. 65
อำเภอแก่งคอย
แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
คำสั่งจังหวัด
๑๔๓๕/๒๕๖๕ ปกติ 5 พ.ค. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งจังหวัด
๑๓๘๖/๒๕๖๕ ปกติ 2 พ.ค. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
คำสั่งจังหวัด
๑๓๗๓/๒๕๖๕ ปกติ 29 เม.ย. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
คำสั่งจังหวัด
๑๓๑๓/๒๕๖๕ ปกติ 25 เม.ย. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
คำสั่งจังหวัด
๑๓๑๒/๒๕๖๕ ปกติ 25 เม.ย. 65
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
หนังสือปกติ
กก๕๑๑๕.๔.๑๓/๕๐๑๒ ปกติ 19 เม.ย. 65
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตอบรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
หนังสือปกติ
๐๐๒๓.๘//๔๗๒๓ ปกติ 8 เม.ย. 65
อำเภอแก่งคอย
ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
คำสั่งจังหวัด
๙๑๘/๒๕๖๕ ปกติ 22 มี.ค. 65
โรงพยาบาลสระบุรี
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๖๑๐๒ ปกติ 25 พ.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
โครงการ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๑๕๖๖๔ ปกติ 4 พ.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนดยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 (อำเภอเสาไห้)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๖๙๒ ปกติ 4 พ.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ขอหารือแนวทางปฏิบัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนราษฎร
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๑๕๔๓๓ ปกติ 29 ต.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 1 อำเภอดอนพุด
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๕๘๖ ด่วนที่สุด 29 ต.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การส่งเงินจัดสรรค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแพ่งของอำเภอ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๕๖๔ ปกติ 29 ต.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๕๖๑ ปกติ 29 ต.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
โครงการ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๑๕๓๓๑ ปกติ 29 ต.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
โครงการ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๕๔๗ ปกติ 28 ต.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๕๔๖ ด่วนที่สุด 28 ต.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๑๕๒๘๗ ปกติ 28 ต.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
หารือกรณีปิดทางสาธารณประโยชน์