X
คู่มือการใช้งาน
X

แจ้งปัญหาการใช้งาน


มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 074-559304,086-4908961,086-4700370

เข้าสู่ระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
คำสั่งจังหวัด
๒๔๓/๒๕๖๓ ปกติ 24 ม.ค. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่อวรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาเนลมีสาย
คำสั่งจังหวัด
๒๒๖/๒๕๖๓ ปกติ 24 ม.ค. 63
สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๐๔๘ ปกติ 21 ม.ค. 63
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัด
๑๓๘/๒๕๖๓ ยกเลิก 17 ม.ค. 63
สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
คำสั่งจังหวัด
๑๒๘/๒๕๖๓ ปกติ 16 ม.ค. 63
โรงพยาบาลเสาไห้
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องแปลงสัญณานภาพเอกซเรย์ดิจิดอลในช่องปาก
คำสั่งจังหวัด
๑๑๙/๒๕๖๓ ปกติ 16 ม.ค. 63
สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 รายการ
คำสั่งจังหวัด
๑๑๐/๒๕๖๓ ยกเลิก 15 ม.ค. 63
โรงพยาบาลบ้านหมอ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับการจ้าง
คำสั่งจังหวัด
๕๖/๒๕๖๓ ปกติ 10 ม.ค. 63
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๙๕ ปกติ 6 ม.ค. 63
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
การดำเนินคดีกับทหารกองหนุนที่ขาดการเรียกพล
หนังสือเวียน
๐๐๒๓.๓/ว๖๑๓๗ ปกติ 27 ธ.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๘๙๔๙ ปกติ 20 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนการเรียกพลกรณีพิเศษบัญชี ๒/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๓
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๘๙๐๐ ปกติ 19 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๘๘๙๙ ปกติ 19 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้งดติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๘๘๙๘ ปกติ 19 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้งดติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๕๘๔๘ ปกติ 16 ธ.ค. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๘๔๗๕ ปกติ 11 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนการเรียกพลกรณีพิเศษบัญชี ๒/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๓
หนังสือปกติ
๐๐๑๗.๑/๑๘๔๓๙ ปกติ 11 ธ.ค. 62
กลุ่มศูนย์ดำรงธรรม
ขอรับการสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
คำสั่งจังหวัด
๓๒๑๖/๒๕๖๒ ด่วน 6 ธ.ค. 62
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันดินโลก ปี 2562 จังหวัดสระบุรี
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๘๓๒๓ ปกติ 6 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
การดำเนินคดีกับทหารกองหนุนที่ขาดการเรียกพล
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๕๗๔๑ ด่วนที่สุด 6 ธ.ค. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๘๑๒๖ ปกติ 3 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๓
หนังสือปกติ
๕๑๐๓.๒.๑๐/๑๗๔๘๖ ด่วนที่สุด 20 พ.ย. 62
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขอส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หนังสือเวียน
สบ๐๐๐๕/ว๕๔๔๗ ปกติ 19 พ.ย. 62
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๖๘๕๔ ปกติ 8 พ.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
การดำเนินคดีกับทหารกองหนุนที่ขาดการเรียกพล ประจำเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๒
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๕๒๖๔ ด่วนที่สุด 6 พ.ย. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๕๘๙๘ ปกติ 25 ต.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
การดำเนินคดีกับทหารกองหนุนที่ขาดการเรียกพล
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๕๘๙๔ ปกติ 25 ต.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัด
๒๖๕๖/๒๕๖๒ ปกติ 15 ต.ค. 62
โรงพยาบาลสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ตรวจรับและผู้ควบคุมงาน
หนังสือเวียน
๐๐๑๘.๒/ว๔๖๗๖ ปกติ 30 ก.ย. 62
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิก อส.
คำสั่งจังหวัด
๒๔๐๐/๒๕๖๒ ปกติ 24 ก.ย. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี