X
คู่มือการใช้งาน
X

แจ้งปัญหาการใช้งาน


มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 074-559304,086-4908961,086-4700370

เข้าสู่ระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๑/ว๓๔๒๘ ปกติ 11 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท.
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๑/ว๓๔๒๗ ปกติ 11 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญประชุมขับการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท.
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๑/ว๓๔๒๖ ปกติ 11 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท.
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๔๒๓ ปกติ 11 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญรับมอบประกาศเกียรติบัตร หมู่บ้าน/ชุมชน วัด โรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๔๒๒ ด่วนที่สุด 11 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประะกาศผลการสอลแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 2562
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๕/ว๓๔๒๐ ด่วนที่สุด 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๕/ว๓๔๑๙ ปกติ 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๔๑๗ ด่วนมาก 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาล
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๔๑๖ ด่วนมาก 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาลฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๒/ว๓๔๑๕ ปกติ 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับาการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๑/ว๓๔๑๐ ปกติ 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๑/ว๓๔๐๙ ปกติ 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๔๐๘ ปกติ 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกรียติฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๔๐๗ ปกติ 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกรียติฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๔๐๖ ปกติ 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกรียติฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๔๐๔ ด่วนที่สุด 10 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๔๐๐ ด่วนที่สุด 9 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา success of waste separation-change for good ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๙๖ ปกติ 9 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๒๓.๒/๑๐๒๐๘ ยกเลิก 9 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๒/ว๓๓๙๕ ปกติ 9 ก.ค. 62
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๒/๑๐๒๐๕ ปกติ 9 ก.ค. 62
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๓๓๘๖ ด่วนที่สุด 9 ก.ค. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๘๑ ปกติ 9 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครู
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๗๙ ปกติ 9 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมููลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๗๘ ด่วนที่สุด 9 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 2562
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๗๖ ปกติ 8 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อปท.
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๕๙ ปกติ 8 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๕๘ ด่วนที่สุด 8 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๔/ว๓๓๕๗ ปกติ 8 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๔๕ ปกติ 5 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่2