X
คู่มือการใช้งาน
X

แจ้งปัญหาการใช้งาน


มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 074-559304,086-4908961,086-4700370

เข้าสู่ระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๖๘๕๔ ปกติ 8 พ.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
การดำเนินคดีกับทหารกองหนุนที่ขาดการเรียกพล ประจำเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๒
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๕๒๖๔ ด่วนที่สุด 6 พ.ย. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๕๘๙๘ ปกติ 25 ต.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
การดำเนินคดีกับทหารกองหนุนที่ขาดการเรียกพล
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๕๘๙๔ ปกติ 25 ต.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัด
๒๖๕๖/๒๕๖๒ ปกติ 15 ต.ค. 62
โรงพยาบาลสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ตรวจรับและผู้ควบคุมงาน
หนังสือเวียน
๐๐๑๘.๒/ว๔๖๗๖ ปกติ 30 ก.ย. 62
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิก อส.
คำสั่งจังหวัด
๒๔๐๐/๒๕๖๒ ปกติ 24 ก.ย. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี
คำสั่งจังหวัด
๒๓๙๑/๒๕๖๒ ปกติ 24 ก.ย. 62
โครงการชลประทานสระบุรี
ซื้อพร้อมติดตั้งและทดสอบระบบมอเตอร์ ตัวที่ 1 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมโรงสูบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ตำบลเขาดินพัฒนา จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งจังหวัด
๒๓๑๓/๒๕๖๒ ปกติ 23 ก.ย. 62
โครงการชลประทานสระบุรี
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งจังหวัด
๒๓๑๒/๒๕๖๒ ปกติ 23 ก.ย. 62
โครงการชลประทานสระบุรี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อแอร์วาลว์พร้อมติดตั้ง งานสถานีสูบน้ำบ้านครัว(คป.สระบุรี)โดยวิธีเฉพาะเจาจง
คำสั่งจังหวัด
๒๓๑๐/๒๕๖๒ ปกติ 23 ก.ย. 62
โครงการชลประทานสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้องานระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำ (ซื้อพร้อมติดตั้ง)สถานีสูบน้ำบ้านครัว(คป.สระบุรี)โดยวิธีเฉพาะเจาจง
คำสั่งจังหวัด
๒๓๐๙/๒๕๖๒ ปกติ 23 ก.ย. 62
โครงการชลประทานสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อตาข่าย ราวกันตก (ซื้อพร้อมติดตั้ง)สถานีสูบน้ำบ้านครัว(คป.สระบุรี)โดยวิธีเฉพาะเจาจง
คำสั่งจังหวัด
๒๒๙๕/๒๕๖๒ ปกติ 20 ก.ย. 62
สนง.บังคับคดีจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายสำนวนบังคับคดี (แพ่ง) ประจำปี พ.ศ. 2562
คำสั่งจังหวัด
๒๒๑๕/๒๕๖๒ ยกเลิก 19 ก.ย. 62
โรงพยาบาลบ้านหมอ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับวัสดุการแพทย์
หนังสือปกติ
๐๐๒๓.๔/๑๓๘๙๑ ปกติ 18 ก.ย. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลคชสิทธิ์
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๒/๑๓๖๙๘ ปกติ 13 ก.ย. 62
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการจัดระเบียบสังคม
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๒/๑๓๖๙๗ ปกติ 13 ก.ย. 62
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการจัดระเบียบสังคม
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๒/ว๔๔๐๐ ปกติ 11 ก.ย. 62
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๓๔๙๘ ปกติ 10 ก.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน
หนังสือเวียน
๐๐๑/ว๔๓๖๒ ยกเลิก 9 ก.ย. 62
อำเภอเมืองสระบุรี
ทดลอง
คำสั่งจังหวัด
๒๐๘๔/๒๕๖๒ ปกติ 9 ก.ย. 62
โรงพยาบาลบ้านหมอ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งจังหวัด
๒๐๘๑/๒๕๖๒ ยกเลิก 9 ก.ย. 62
โรงพยาบาลบ้านหมอ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๒/ว๔๓๕๐ ปกติ 9 ก.ย. 62
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี
การดำเนินการจัดระเบียบสังคมและการป้องกันปราบปราการค้ามนุษย์
หนังสือปกติ
๐๐๓๒/๑๓๓๔๔ ปกติ 6 ก.ย. 62
โรงพยาบาลสระบุรี
แจ้งให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
คำสั่งจังหวัด
๒๐๗๖/๒๕๖๒ ปกติ 6 ก.ย. 62
โรงพยาบาลสระบุรี
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๓๑๘๖ ปกติ 3 ก.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๓๐๑๑ ปกติ 2 ก.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้งดติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๓๐๑๐ ปกติ 2 ก.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้งดติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๓๐๐๙ ปกติ 2 ก.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้งดติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือเวียน
๐๐๒๓.๒/ว๔๒๐๔ ปกติ 30 ส.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
โอนย้าย พนง เทศบาล