X
คู่มือการใช้งาน
X

แจ้งปัญหาการใช้งาน


มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 074-559304,086-4908961,086-4700370

เข้าสู่ระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
หนังสือปกติ
สบ๐๐๓๒.๐๐๑/๔๙๗๐ ปกติ 30 มี.ค. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แจ้งให้ไปทำสัญญาซื้อขาย
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๑๕๙๕ ด่วนที่สุด 27 มี.ค. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การใช้ Application เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา
หนังสือเวียน
๐๐๑๓/ว๑๕๐๐ ปกติ 24 มี.ค. 63
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2563
หนังสือปกติ
สบ๐๐๒๗/๔๕๘๑ ปกติ 24 มี.ค. 63
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
รายงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๑.๒/ว๑๔๓๔ ด่วนที่สุด 20 มี.ค. 63
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
โทรสารในราชการจังหวัดสระบุรี
หนังสือเวียน
สบ๐๐๐๘//ว๙๕๕ ปกติ 25 ก.พ. 63
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ให้เข้มงวดเฝ้าระวังและปรับปรุงฟาร์มเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากค้างคาว
หนังสือปกติ
รง๐๔๗๙/๒๔๔๗ ปกติ 18 ก.พ. 63
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรฯ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
คำสั่งจังหวัด
๔๑๗/๒๕๖๓ ปกติ 12 ก.พ. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลมีสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๖๖๒ ปกติ 7 ก.พ. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๗.๒/๑๙๙๓ ยกเลิก 7 ก.พ. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือปกติ
สบ๐๐๓๑/๑๘๕๘ ปกติ 5 ก.พ. 63
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
ขอรับการสนับสนุนในงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี
หนังสือเวียน
๐๐๒๑.๒/ว๕๒๗ ด่วนที่สุด 1 ก.พ. 63
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๕/๑๕๓๐ ปกติ 31 ม.ค. 63
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ ฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา2563
คำสั่งจังหวัด
๒๙๕/๒๕๖๓ ปกติ 30 ม.ค. 63
สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
คำสั่งจังหวัด
๒๔๓/๒๕๖๓ ปกติ 24 ม.ค. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่อวรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาเนลมีสาย
คำสั่งจังหวัด
๒๒๖/๒๕๖๓ ปกติ 24 ม.ค. 63
สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๐๔๘ ปกติ 21 ม.ค. 63
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัด
๑๓๘/๒๕๖๓ ด่วนที่สุด 17 ม.ค. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้อธิบดีกรมทางหลวง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำสั่งจังหวัด
๑๒๘/๒๕๖๓ ปกติ 16 ม.ค. 63
โรงพยาบาลเสาไห้
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องแปลงสัญณานภาพเอกซเรย์ดิจิดอลในช่องปาก
คำสั่งจังหวัด
๑๑๙/๒๕๖๓ ปกติ 16 ม.ค. 63
สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 รายการ
คำสั่งจังหวัด
๑๑๐/๒๕๖๓ ยกเลิก 15 ม.ค. 63
โรงพยาบาลบ้านหมอ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับการจ้าง
คำสั่งจังหวัด
๕๖/๒๕๖๓ ปกติ 10 ม.ค. 63
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๙๕ ปกติ 6 ม.ค. 63
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
การดำเนินคดีกับทหารกองหนุนที่ขาดการเรียกพล
หนังสือเวียน
๐๐๒๓.๓/ว๖๑๓๗ ปกติ 27 ธ.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๘๙๔๙ ปกติ 20 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนการเรียกพลกรณีพิเศษบัญชี ๒/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๓
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๘๙๐๐ ปกติ 19 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๘๘๙๙ ปกติ 19 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้งดติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๘๘๙๘ ปกติ 19 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้งดติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๕๘๔๘ ปกติ 16 ธ.ค. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๘๔๗๕ ปกติ 11 ธ.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนการเรียกพลกรณีพิเศษบัญชี ๒/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๓