X
คู่มือการใช้งาน
X

แจ้งปัญหาการใช้งาน


มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 074-559304,086-4908961,086-4700370

เข้าสู่ระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๗.๒/๙๓๕๐ ด่วนที่สุด 22 มิ.ย. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดสระบุรี
คำสั่งจังหวัด
๑๖๘๒/๒๕๖๓ ปกติ 19 มิ.ย. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างแซ่มแซมหลังอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๓/ว๒๕๙๐ ปกติ 30 พ.ค. 63
กลุ่มงานอำนวยการ
ขอมอบหนังสือมรดกเมืองสระบุรี
คำสั่งจังหวัด
๑๔๖๙/๒๕๖๓ ปกติ 22 พ.ค. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาล
คำสั่งจังหวัด
๑๔๖๘/๒๕๖๓ ปกติ 22 พ.ค. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาล
หนังสือปกติ
สบ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๘๒๑ ปกติ 22 พ.ค. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
ส่งคู่สัญญาซื้อขาย
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๒๒๙๐ ด่วนที่สุด 12 พ.ค. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๗.๒/๗๒๓๗ ยกเลิก 12 พ.ค. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งจังหวัด
๑๓๕๙/๒๕๖๓ ปกติ 8 พ.ค. 63
สาธารณสุขอำเภอดอนพุด
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ตามแบบเลขที่ 10742 จำนวน 1 หลัง
คำสั่งจังหวัด
๑๓๕๘/๒๕๖๓ ปกติ 8 พ.ค. 63
สาธารณสุขอำเภอดอนพุด
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลิ่ว(ตามแบบเลขที่ 10742) อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง
หนังสือปกติ
สบ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๐๖๙ ปกติ 7 พ.ค. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แจ้งให้ไปทำสัญญาซื้อขาย
หนังสือเวียน
๐๐๓๒/ว๒๑๓๗ ด่วนที่สุด 29 เม.ย. 63
โรงพยาบาลสระบุรี
การเปิดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื่อไวรัสโคโลนา 2019 (COVD-19)
คำสั่งจังหวัด
๑๒๕๑/๒๕๖๓ ปกติ 27 เม.ย. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ
คำสั่งจังหวัด
๑๒๕๐/๒๕๖๓ ปกติ 27 เม.ย. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
หนังสือปกติ
สบ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๐๖๑ ปกติ 17 เม.ย. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
ส่งคู่สัญญาซื้อขาย
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๑๘๘๐ ด่วนที่สุด 13 เม.ย. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งจังหวัด
๙๙๖/๒๕๖๓ ปกติ 7 เม.ย. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA.แบบแขวนเพดาน
หนังสือปกติ
สบ๐๐๓๒.๐๐๑/๔๙๗๐ ปกติ 30 มี.ค. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แจ้งให้ไปทำสัญญาซื้อขาย
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๑๕๙๕ ด่วนที่สุด 27 มี.ค. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การใช้ Application เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา
หนังสือเวียน
๐๐๑๓/ว๑๕๐๐ ปกติ 24 มี.ค. 63
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2563
หนังสือปกติ
สบ๐๐๒๗/๔๕๘๑ ปกติ 24 มี.ค. 63
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
รายงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๑.๒/ว๑๔๓๔ ด่วนที่สุด 20 มี.ค. 63
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
โทรสารในราชการจังหวัดสระบุรี
หนังสือเวียน
สบ๐๐๐๘//ว๙๕๕ ปกติ 25 ก.พ. 63
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ให้เข้มงวดเฝ้าระวังและปรับปรุงฟาร์มเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากค้างคาว
หนังสือปกติ
รง๐๔๗๙/๒๔๔๗ ปกติ 18 ก.พ. 63
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรฯ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
คำสั่งจังหวัด
๔๑๗/๒๕๖๓ ปกติ 12 ก.พ. 63
โรงพยาบาลวังม่วง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลมีสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๖๖๒ ปกติ 7 ก.พ. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๗.๒/๑๙๙๓ ยกเลิก 7 ก.พ. 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือปกติ
สบ๐๐๓๑/๑๘๕๘ ปกติ 5 ก.พ. 63
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
ขอรับการสนับสนุนในงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี
หนังสือเวียน
๐๐๒๑.๒/ว๕๒๗ ด่วนที่สุด 1 ก.พ. 63
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๕/๑๕๓๐ ปกติ 31 ม.ค. 63
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ ฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา2563