X
คู่มือการใช้งาน
X

แจ้งปัญหาการใช้งาน


มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 074-559304,086-4908961,086-4700370

เข้าสู่ระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๕๒๓๓ ปกติ 9 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ (ไตรมาสที่ 3) อ.เมือง
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๕๒๒๗ ปกติ 9 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ (ไตรมาสที่ 3) อ.หนองแซง
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๕๑๘๘ ปกติ 9 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การกำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวี วรรคสองฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๙๔๓ ด่วนที่สุด 9 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๙๔๒ ด่วนที่สุด 9 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงแรม ฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๙๔๐ ด่วนที่สุด 9 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงแรม ฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๙๓๔ ปกติ 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตร 20 ตรี
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๙๓๓ ปกติ 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2564
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๙๓๐ ด่วนที่สุด 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
มาตรการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะในช่วงเทศกาลสงกรานต์
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๕๑๖๑ ปกติ 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๕๑๕๗ ปกติ 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3) อ.แก่งคอย
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๕๑๕๔ ปกติ 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๕๑๕๐ ด่วนที่สุด 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ขอถอดถอนนายสันทัด วงษ์จำปา ออกจากตำแหน่งผุ้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๙๑๘ ปกติ 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
แจ้งผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๕๑๒๙ ปกติ 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๕๑๒๘ ปกติ 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่3) อ.หนองโดน
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๙๑๑ ด่วนที่สุด 8 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๘๙๓ ปกติ 7 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๘๙๐ ด่วนที่สุด 7 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๘๔๓ ปกติ 5 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การกำชับให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดปฏิบัติตามกฎหมาย
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๗๘๗ ปกติ 1 เม.ย. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๗๖๗ ด่วนที่สุด 31 มี.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินโครงการสนับสนุนฝึกอบรมและปฐมพยาบาลช่วยชีวิตพื้นฐาน
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๗๖๒ ด่วนที่สุด 31 มี.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๗๕๙ ปกติ 31 มี.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัติญัติโรงแรม พ.ศ.2547
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๗๕๘ ปกติ 31 มี.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัติญัติโรงแรม พ.ศ.2547
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๗๕๗ ปกติ 31 มี.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินการโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2564
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๗๕๖ ปกติ 31 มี.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๗๔๘ ปกติ 30 มี.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
โครงการ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๗๓๙ ด่วนที่สุด 29 มี.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๗๒๘ ด่วนที่สุด 29 มี.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ขอความร่วมมือรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของกรมการปกครอง