X
คู่มือการใช้งาน
X

แจ้งปัญหาการใช้งาน


มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 074-559304,086-4908961,086-4700370

เข้าสู่ระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๒/๑๓๖๙๘ ปกติ 13 ก.ย. 62
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการจัดระเบียบสังคม
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๒/๑๓๖๙๗ ปกติ 13 ก.ย. 62
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการจัดระเบียบสังคม
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๒/ว๔๔๐๐ ปกติ 11 ก.ย. 62
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๓๔๙๘ ปกติ 10 ก.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน
หนังสือเวียน
๐๐๑/ว๔๓๖๒ ยกเลิก 9 ก.ย. 62
อำเภอเมืองสระบุรี
ทดลอง
คำสั่งจังหวัด
๒๐๘๔/๒๕๖๒ ปกติ 9 ก.ย. 62
โรงพยาบาลบ้านหมอ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งจังหวัด
๒๐๘๑/๒๕๖๒ ยกเลิก 9 ก.ย. 62
โรงพยาบาลบ้านหมอ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๒/ว๔๓๕๐ ปกติ 9 ก.ย. 62
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี
การดำเนินการจัดระเบียบสังคมและการป้องกันปราบปราการค้ามนุษย์
หนังสือปกติ
๐๐๓๒/๑๓๓๔๔ ปกติ 6 ก.ย. 62
โรงพยาบาลสระบุรี
แจ้งให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
คำสั่งจังหวัด
๒๐๗๖/๒๕๖๒ ปกติ 6 ก.ย. 62
โรงพยาบาลสระบุรี
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๓๑๘๖ ปกติ 3 ก.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๓๐๑๑ ปกติ 2 ก.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้งดติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๓๐๑๐ ปกติ 2 ก.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้งดติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๓๐๐๙ ปกติ 2 ก.ย. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้งดติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือเวียน
๐๐๒๓.๒/ว๔๒๐๔ ปกติ 30 ส.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
โอนย้าย พนง เทศบาล
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๔๑๒๕ ด่วนที่สุด 27 ส.ค. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๔๑๒๔ ด่วนที่สุด 27 ส.ค. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๒๔๔๔ ปกติ 21 ส.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๒๔๔๓ ปกติ 21 ส.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
๐๐๐๒/๑๒๑๕๘ ปกติ 15 ส.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน
หนังสือเวียน
สบ๐๐๐๕/ว๓๘๙๐ ปกติ 9 ส.ค. 62
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญคณะกรรมการประชุมคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัด ที่สมควรได้รับรางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562
คำสั่งจังหวัด
๑๘๕๒/๒๕๖๒ ปกติ 7 ส.ค. 62
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "รมย์บุรีเกมส์" ณ จังหวัดบุรีรัมย์
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๑๕๘๙ ปกติ 6 ส.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๗.๒/ว๓๗๔๒ ด่วนที่สุด 31 ก.ค. 62
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ฉบับที่ 3
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๑๐๕๓ ปกติ 26 ก.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๑๐๕๒ ปกติ 26 ก.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๑๐๕๐ ปกติ 26 ก.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๐๒/๑๑๐๔๙ ปกติ 26 ก.ค. 62
สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี
ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๕/ว๓๖๓๐ ปกติ 24 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
หนังสือเวียน
สบ๐๐๒๓.๓/ว๓๖๒๘ ปกติ 24 ก.ค. 62
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562